Регистрация на ЕТ - ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай, че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име.

За регистриране на едноличен търговец не се изисква капитал. Едноличния търговец не е юридическо лице. Регистрирането на едно физическо лице като едноличен търговец води само до признаване на търговско качество на това физическо лице. Нов правен субект обаче не възниква. Това е най-важната характеристика на едноличния търговец, която определя логиката на законодателя в посока данъчното му облагане. Основен принцип в случая е, че се облагат доходите от всички източници на физическото лице - едноличен търговец.

Понастоящем облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец се урежда със Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Данъчно задължено лице е физическо лице, собственик на предприятието на едноличния търговец. Едноличният търговец в качеството му на стопански субект формира облагаемия си доход по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и дължи някои данъци, регламентирани с текстовете на този закон.

Повечето ЕТ се облагат с патентен данък, чийто размер се определя в зависимост от вида на извършваната дейност. Освен патентът едноличният търговец подлежи и на годишен данък върху доходите на физическите лица. Облагаемата печалба на ЕТ се отбелязва чрез подаване на Годишна данъчна декларацация. Материално отговорното лице (МОЛ) и собственикът на фирмата съвпадат, тъй като неговата отговорност е неограничена и собственикът отговаря с цялото си имущество за изпълнение на задълженията.

Цени за регистрация на ЕТ »


Вижте още

КОНТАКТИ с нас